Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli zaslané spolu s objednaným tovarom (doklad o kúpe, záručný list). K reklamácii je potrebné pripojiť popis vady reklamovaného tovaru. Tlačivo si môžete stiahnuť TU. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal (originálne balenie, doklad o kúpe, záručný list).


Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Ak kupujúci požaduje zasielanie informácii o priebehu vybavenia reklamácie na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.
Na vzťahy neupravené obchodnými podmienkami 123abc.cz s.r.o. sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vasRaj.sk právnickým osobám sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 zb. a na tento obchodný vzťah sa nevzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

Reklamácia pri hodinkách alebo šperkoch sa  nevzťahuje na:   
batérie a iný spotrebný materiál

- bežné opotrebenie spôsobené nosením a používaním
- mechanické poškodenie (roztrhnutie, zodratie, rozbitie, poškriabanie, zošúchanie povrchovej vrstvy ...)prípadne iné mechanické poškodenie a viditeľné chyby 
- pri vodotesných hodinkách - zarosenie - kondenz - ktorého vznik je typický pre prechod z chladného do teplého prostredia
- zarosenie alebo vodou poškodené hodinky, ak nie sú vodotesné, prípadne boli neodborným zásahom poškodené tesnenia 
- pri materiáloch ako sú kaučuk, drevo, koža, textilné doplnky, kryštály, lepené materiály a podobne.: na poškodenie spôsobené vodou, chemickými prípravkami, alebo nevhodným udržiavaním
- závady spôsobené neodborným zásahom
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, v rozpore s tým, ako bol uvedený v návode na používanie alebo všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

Hodinky a šperky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné.

V záručnej lehote neotvárajte puzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!
Vybité batérie si dávajte meniť len u hodinárov, ktorí zaručujú kvalitný servis a odborný zásah!

Záruka na batériu u hodiniek je 6 mesiacov od doručenia.
V prípade hodiniek zakúpených vo "Výpredaji" alebo so zľavou vyššou ako 20% je záruka 1 mesiac.
Všetky hodinky sú pred odoslaním skontrolované a sú 100% funkčné. Nakoľko sa pri zlacnených hodinkách častokrát jedná o dopredaj straších modelov, nevieme garantovať životnosť batérie.
V prípade, ak hodinky prestanú fungovať odporúčame najprv navštíviť hodinára a batériu nechať odborne vymeniť. Ak ani po výmene batérie hodinky nebudú fungovať, odošlite hodinky na reklamáciu na doluuvedenú adresu.  

Preplatenie nákladov za zaslanie oprávnenej reklamácie je vykonané na základe písomnej žiadosti a zaslania potvrdenia o výške prepravných nákladov. Preplatenie je maximálne do výšky sadzby za poistený list 2.triedy s adekvátnou výškou poistenia a zodpovedajúcou hmotnosťou, zaslaný Slovenskou poštou na adresu našej prevádzky – Váš Raj, ul. Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava.

V prípade vyšších nákladov na zaslanie reklamácie napr. z dôvodu zaslania ako poistený balík,  prípadne zaslania kuriérom rozdiel v cene poštovného znáša kupujúci. Orientačná cena na zaslanie reklamácie formou poisteného listu aj s cenou poistnej obálky je cca: 3,- €.

V prípade zaslania na inú, ako vyššie uvedenú adresu nezodpovedáme za prípadné nedoručenie zásielky a náklady s takýmto zaslaním nebudú preplatené. 

Na reklamáciu nie je potrebné zaslanie originálnej krabičky, je však dôležité zaslanie výrobku s popisom vady, dokladom o kúpe – kópia faktúry a originálny záručný list. Bez uvedených dokladov nie je možné reklamáciu prijať a až do dodania všetkých potrebných dokumentov bude reklamácia evidovaná ako na ceste a nebude plynúť 30 dňová lehota na jej vybavenie. Bez uvedených dokladov totiž nie je možné odovzdať reklamáciu na posúdenie servisnému stredisku.

Adresa pre zaslanie reklamácii:

Predajňa VášRaj.sk
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  

Tel.: +421 940 432 100 
E-mail: info@vasraj.sk 

POZOR! Neposielajte zásielky na dobierku ani na P.O. BOX uvádzaný v minulosti ako korešpondenčná adresa. Tieto zásielky nebudú prevzaté a budú vrátené!
V prípade zaslania na sídlo spoločnosti sa môže stať, že zásielka nám nebude včas doručená, prípadne sa Vám vráti ako neprevzatá.